1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SILK PMU en een klant waarop SILK PMU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan SILK PMU melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal SILK PMU dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is SILK PMU gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag SILK PMU de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

SILK PMU vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal SILK PMU de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht SILK PMU vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet SILK PMU vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SILK PMU aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. SILK PMU neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. SILK PMU behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SILK PMU zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door SILK PMU gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 1. Geheimhouding

SILK PMU is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SILK PMU verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

SILK PMU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SILK PMU is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. SILK PMU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging en diefstal

SILK PMU heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. SILK PMU meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er geen beveiligingscamera’s aanwezig.

 1. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan SILK PMU. SILK PMU zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. SILK PMU zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal SILK PMU de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien SILK PMU en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. SILK PMU is aangesloten bij de klachten en geschillencommissie voor zorgvoorzzp.nl

 1. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SILK PMU het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. Verwachtingen

Wij staan voor natuurlijke verfraaiing van de schoonheid. Op onze Instagram vindt u talloze voorbeelden van ons werk. U ziet onze stijl en wat u van ons kunt verwachten. Kiest u voor een techniek of stijl welke wij niet aanbieden dan wordt de behandeling gestaakt en bent u uw aanbetaling kwijt.
a. Intake: Wij behandelen geen klanten die zwanger zijn en/of diabetes patiënten zonder doktersverklaring. Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let er op dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn.
b. Pigmenteren: Nadat u akkoord geeft op de vorm start onze artiest met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas 6 weken zichtbaar zijn. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase.
c. Nabehandeling. Deze zit niet inbegrepen bij uw behandeling en kost 75 euro. Binnen 6 tot 12 weken  komt u terug voor de nabehandeling. Mocht er meer dan 12 weken tussen zitten omdat SILK PMU geen eerdere plek aan kan bieden dan komen er geen extra kosten bij. Kunt u zelf niet binnen 6 tot 12 weken op de nabehandeling komen en komt u na 12 weken, dan valt de behandeling in de jaarlijkse kleurboost met de daarbij geldende prijs. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er meer tijd in de nabehandeling wordt gestoken dan bij 6/12weken. Mocht u kleine aanpassingen willen laten uitvoeren dan zal dat moeten op de dag van de nabehandeling. Wij kunnen tussentijds geen aanpassingen verrichten omdat het resultaat nog in proces zit. Er wordt dus onder geen enkel bedwing eerder een afspraak ingepland dan na 6 weken.
d. Nazorg. Het is van cruciaal belang dat u zich houdt aan de nazorg. Doet u dit niet dan is het resultaat uw verantwoordelijkheid. Onze specialisten herkennen verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden zoals water.
e. Eindresultaat. Wij streven naar perfectie. Dit doen wij door alles in millimeters af te tekenen. Omdat bijna geen enkel gezicht (lichaam) symmetrisch is en ons doel is om harmonie te creëren dient u er rekening mee te houden dan er een millimeter afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht/lichaam te creëren.

 1. Ontevredenheid

Bent u ontevreden over het resultaat dan zullen wij dit met u bespreken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zullen wij bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. Omdat wij goedkeuring vragen na het voortekenen bent u akkoord gegaan met de vorm. Is de vorm anders dan hoe er is voorgetekend dan zullen wij dit voor u corrigeren. Bent u echter zelf van mening veranderd en wilt u een ander vorm en/of kleur toegepast hebben dan zijn de bijkomende kosten voor deze behandelingen geheel voor uw. In geval van ontevredenheid, verwachten wij dat u dit kenbaar maakt binnen 10 weken na de desbetreffende behandeling. Wij zullen u altijd vragen de 6 weken hersteltijd in acht te nemen. Daarna heeft u nog 4 weken om ons te contacteren over uw ontevredenheid.

Perfect Lips; Lip enlightment

Mocht meer pigment in uw huid hebben waardoor de kleur van uw huid eerst opgelicht moet worden, dan heeft u een extra behandeling nodig. Het kan zelfs zo zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om de lippen echt zodanig op te lichten. Merken wij dat er geen enkel verschil zichtbaar is na 6 weken rust, dan delen wij u dat mede en krijgt u 50% van uw betaalde geld terug.

 1. Resultaat is niet blijvend

Wij passen dezelfde techniek toe bij al onze klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar wij geen invloed op hebben. Wij zullen ons techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat wij geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, wij beheersen een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag teruggestort of in contant aan de klant overhandigt. Dit geldt alleen in gevallen dat het pigment volledig niet pakt.

 

 1. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak/training te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit 3 dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door SILK PMU.

 1. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.