Artikel 1. Definities

Silk PMU, gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 87121611 worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als opleider.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opleider tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Contactgegevens:

Silk PMU
Langestraat 31
6851 AL Huissen
Telefoon: +31 (6) 42 07 55 58
e-mail: info@silkpmu.nl
KvK-nummer: 87121611
Btw-nummer: NL864209587B01
Website Silk PMU: https://www.silkpmu.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opleider waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opleider in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Inschrijfformulier

Na ontvangst van bevesting inschrijfformulier is de inschrijving definitief.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Op het inschrijfformulier staat de prijs van het gekozen product of pakket, exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en parkeerkosten en materiaalkosten, zullen apart worden gefactureerd.

Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opleider berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opleider op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

Met acceptatie van het inschrijfformulier ontstaat de verplichting tot betaling. opleider is gerechtigd een aanbetaling te vergen en in termijnen te factureren. opleider is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opleider heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opleider op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Voor het definitief inschrijven van de training is een aanbetaling vereist. Zodra de aanbetaling is voldaan sta je definitief ingeschreven. Indien de opleiding door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald met uitzondering van de 14 dagen bedenktijd.

In geval van restitutie hanteert Silk PMU een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 5. Informatieverstrekking

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opleider.

Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opleider zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

Klant vrijwaart opleider voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Opleider voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan opleider geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opleider stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien opleider onverwachts verhinderd is voor de overeengekomen werkzaamheden, of andere omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zullen partijen in overleg treden de overeenkomst te verzetten of zal, indien noodzakelijk, voor vervanging worden gezorgd.

Indien een minimum aantal benodigde deelnemers voor een opleiding, training of andere werkzaamheden niet wordt gehaald, is opleider gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Klant krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor een andere datum of de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Bij het verstek laten gaan van een lesdag zonder afmelding, komt de lesdag te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8. Annuleringsvoorwaarden

Klant heeft het recht de overeenkomst voor de training binnen 14 dagen na ondertekening kosteloos te ontbinden, mits de 1e lesdag nog niet is begonnen.
Je kan tot 4 weken voor de geplande datum de training kosteloos verzetten.
Tot 2 weken van te voren wordt er 50% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
Binnen 2 weken voor aanvang cursus ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd.
Indien klant de overeenkomst wenst te annuleren tijdens de overeengekomen looptijd, blijft de betalingsverplichting tot stand, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opleider gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid schade

Opleider is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Opleider is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

Opleider is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten, inclusief vertragingen, door leveranciers en overige derden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om materiaal tijdig te bestellen.

In het geval dat opleider een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opleider aan klant in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, of naar rato van de overeenkomst, in hoeverre dit door een rechter redelijk wordt geacht.

Klant vrijwaart opleider tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door opleider aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opleider. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Klant is gerechtigd beeld- en geluidsopnames te maken tijdens een training voor persoonlijk gebruik na mondelinge toestemming van opleider en indien de overige deelnemers hier ook toestemming voor hebben gegeven.

Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt opleider een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant opleider toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 12. Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13. Klachten

Klant is verplicht om klachten over inschrijfformulier, facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opleider. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Klachten over training

De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de opleider: info@silkpmu.nbsals3.nl. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

De opleider geeft binnen 7 werkdagen een mondelingen en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst De opleider geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en zal deze binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt

Mocht partij niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door opleider dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. Het schriftelijke bezwaar dient te worden gericht aan: ZORG VOOR ZZP www.zorgvoorzzp.nlinfo@zorgvoorzzp.nl. De beroepsinstantie bericht klager binnen 4 weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties worden door opleider snel afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

Lidnummer : 201901342

Artikel 15. Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opleider is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opleider en betrokken derden 12 maanden.